Důležité informace pro žáky

24.03.2020

Distanční forma vzdělávání pomocí webového rozhraní programu Bakaláři (https://souhubalov.bakalari.cz) byla  u většiny žáků nastavena a je využívána. Někteří žáci se však do systému dosud neregistrovali. Pokud Vám nebyly doručeny formou SMS (na Váš telefon nebo telefon rodičů) nebo emailovou poštou (e-mail Váš nebo rodičů) přihlašovací údaje, kontaktujte třídní učitele na e-mailu: jmeno.prijmeni@souhubalov.cz nebo reditel@souhubalov.cz; sekretariat@souhubalov.cz nebo telefonicky. Pokud máte technické problémy s připojením kontaktujte Mgr. Václava Drahoňovského vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz.

Závěrečné zkoušky třetích ročníků proběhnou v červnu, pokud bude do té doby zahájena výuka. Pokud zahájena nebude, závěrečné zkoušky se konat nebudou a o vydání výučního listu budou rozhodovat známky z posledních tří vysvědčení. Pokud byl žák hodnocen v pololetí třetího ročníku stupněm nedostatečný, bude muset nejprve úspěšně složit komisionální opravnou zkoušku.

Pokud někdo nemá dosud uzavřenu klasifikaci za první pololetí školního roku 2019-2020, měl by co nejdříve kontaktovat vyučujícího příslušného předmětu.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se nebude konat ve středu 22.dubna 2020, ale nejdříve za dva týdny po zahájení výuky v termínu, který bude včas oznámen. Příslušný kód pro každého uchazeče, který je nyní zasílán poštou, zůstává v platnosti. Uchazeč by měl mít připraven zápisový lístek, který musí do 10 dnů doručit na školu, pro kterou se rozhodl. Stipendia v dubnu se nebudou vyplácet, žáci peníze dostanou v květnovém termínu, pokud to bude s ohledem na vyhlášená omezující opatření možné.

Pokud si někdo potřebuje vyzvednout sešity ze šatní skříňky nebo na domově mládeže, je možné tak učinit do 31.3.2020 od 6.00 hod do 13.00 hod. Od 1.dubna 2020 bude areál SOU Hubálov uzavřen. 

Sdílejte tyto informace všem spolužákům, na které máte kontakty. Využívejte maximálně distanční systém vzdělávání, aby následný přechod do prezenční formy vzdělávání byl pro Vás co nejsnažší. Máte k dispozici studijní materiály od všech vyučujících a ze všech oborů vzdělání, můžete se s nimi ve volném čase seznámit.

Přeji Vám všem především pevné zdraví. Všichni se těšíme až bude současný stav uveden do normálu. Může to však trvat poměrně dlouho.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

 

© SOU Hubálov 2023