Odborný výcvik 2.A (1.6.2020)

27.05.2020

Pokyn ředitele SOU Hubálov k zabezpečení odborného výcviku žáků třídy 2.A obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů v období 1.6. – 2.7.2020 ve školním roce 2019/2020

 

Skupina:

Dílna:

Žáci:

2.A/1

Soustružna

(1.6-29.6.2020)

Bakeš V., Bartůněk J., Ceé M., Fuka A., Hincu N., Krejčí P., Stejskal V., Škoda D., Neumann J., Peterka Fr., Najman J.

2.A/2

Svařovna

(1.6.-2.7.2020)

Macháček J., Mikschl J., Ceé L., Horáček D., Kouba V., Pilinda G., Štěrba J., Lank M.,

2.A/3

Svařovna

(1.6.-2.7.2020)

Kušl B., Lochman L., Louda M., Pastorek J., Adi P., Trakal D., Bryknar P., Malý D.

 

Odborný výcvik bude probíhat souvisle  od pondělí 1.6.2020 do pondělí 29.června 2020 v sudém i v lichém týdnu (6.45 hod. – 13.30 hod.), žáci ve svařovně budou pokračovat až do čtvrtka 2.7.2020, kdy se uskuteční závěrečné zkoušky k získání oprávnění svařovat plamenem nebo elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Současně bude probíhat výcvik a závěrečné zkoušky na sk.T.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze nebo ke stažení na webu - "Pro studenty", "Žádosti a formuláře"), podepsané zletilým žákem, v případě nezletilého žáka jeho zákonným zástupcem.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, ztráta chuti a čichu,) nesmí do školy vstupovat a účastnit se výuky.

Platí povinnost zakrytí úst a nosu v uzavřených prostorech  a dodržování vzájemných odstupů nejméně 1,5 m při všech činnostech. Žáci si přinesou čistý pracovní oděv a obuv.

Není možné se shlukovat před krámem u hasičské zbrojnice na Loukovci. Naplánujte si příjezd na začátek výuky přímo do Hubálova. Neměli byste se ve větších skupinách vyskytovat ani na místě vyhrazeném pro kouření v areálu SOU Hubálov.

Školního stravování v omezeném rozsahu (pouze obědy) se může žák zúčastnit na základě předchozího přihlášení se ke stravování (nejpozději v pondělí 1.6.2020 do 8.00 hod v kanceláři školní jídelny u paní Bendáskové). Domov mládeže zůstává uzavřen. Autobusové spojení z Turnova, Mladá Boleslavi, Mnichova Hradiště bude od 1.6.2020 obnoveno v termínech období školního vyučování.

Současně stále pokračuje distanční výuka v jednotlivých předmětech. Žáci, kteří dosud nesplnili všechny zadané úkoly, mají možnost se domluvit s příslušným vyučujícím na přípravě zadání jednotlivých úkolů v písemné formě a termínu odevzdání vypracovaných úkolů.

Rád bych Vás požádal o zodpovědný přístup, dodržování všech opatření  a pečlivou dezinfekci a mytí rukou, abychom eliminovali všechna rizika nebezpečné nákazy.

 

 

                                                           Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

 

Přílohy:

  1. čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

 

….........................................................................................................................................................

Datum narození:............................................................................................................................................

trvale bytem:………….....................................................................................................................................

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

 

V.......................................                                                        Dne ...................................

 

 

………………………………………………………………………………

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání

nebo

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

Osoby s rizikovými faktory

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

© SOU Hubálov 2020