Hygienická opatření v SOU Hubálov k 1.9.2020

31.08.2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v ČR žádám žáky a především jejich rodiče, aby v případě zvýšené teploty, kašle, rýmy a dalších projevů respiračních onemocnění upustili od návštěvy školy a zvážili návštěvu svého praktického lékaře. Žákům, kteří budou vykazovat uvedené symtomy, nebude umožněn vstup do školy, dílen, domova mládeže i školní jídelny. S ohledem na složité dopravní spojení je proto lepší zůstat doma a vzniklou situaci řešit s lékařem. U žáků, kteří mají podobné projevy v důsledku chronických alergických nebo asmtatických onemocnění, budeme vyžadovat doklad od lékaře o takovýchto zdravotních problémech. Povinné nošení ochranných roušek ve společných prostorech zatím nezavádíme, nicméně doporučujeme v případě vlastního uvážení tyto používat. Žádáme však všechny žáky o maximální dodržování hygienických opatření, zejména mytí rukou a používání desinfekce při vstupu do učiliště. Žáci, kteří mají oslabenou imunitu z důvodů onemocnění, úrazů, prodělaných operací nebo chronických zdravotních oslabení, oznámí tyto skutečnosti třídním učitelům, abychom mohli nastavit individuální ochranu těchto žáků. Pokud dojde ke změně situace, budeme žáky i jejich zákonné zástupce neprodleně informovat o přijatých opatřeních. Proto je nezbytně nutné provést kontrolu kontaktních údajů žáků i jejich zákonných zástupců.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

  

© SOU Hubálov 2021